15. 4. 2005 sa PeterM po nezhode s ostatnymi moderatormi rozhodol, ze nase rady opusti.

Na vlastnu ziadost bol vymazany.